Wartość wiedzy o niebezpiecznych substancjach dla pracowników

Pracownicy, którzy regularnie lub okazjonalnie mają kontakt z materiałami niebezpiecznymi, zobowiązani są zgodnie z przepisami prawa do posiadania odpowiedniej wiedzy na temat tych substancji. Kurs e-learningowy “Wprowadzenie do Materiałów Niebezpiecznych”...

ADR materiałów niebezpiecznych

ADR ( L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie...